Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem e-sklepu iTeczki.pl

 

System zamówień i sprzedaży produktów iTeczki.pl, zwany w dalszej części iTeczki, jest własnością Grupa KK Kochanowski s.j., NIP 796-10-03-960 z siedzibą w Radomiu, ul. 1905 Roku 3a.

System składania i realizacji zamówień został zautomatyzowany w celu uproszczenia i przyspieszenia procesu ich realizacji oraz wysyłki do Zleceniodawcy (zwanego w treści regulaminu Klientem).

 

DEFINICJE

Klient – firma prowadząca działalność gospodarczą lub instytucja zlecająca iTeczki wykonanie produktu.

Plik – plik graficzny wysłany przez Klienta do systemu zamówień iTeczki w formacie opisanym na stronie zamawianego produktu systemu iTeczki.pl.

Produkt – będący przedmiotem zlecenia i zamówiony w iTeczki zgodnie z opisem znajdującym się przy opisie zamawianego produktu przez Klienta.

Sprawdzenie pliku tzw. preflight – to mechanizm, który ma za zadanie analizę pliku pod względem prawidłowego przygotowania do prac poligraficznych zgodnie z kryteriami iTeczki.

 

PARAMETRY DRUKU

Zlecenia realizowane są zgodnie z ich parametrami opisanymi w specyfikacji produktu. Wszystkie zamówienia realizowane w technologii offsetowej drukowane są liniaturą 175 lpi. Prace pełnokolorowe drukowane są w standardzie CMYK zgodnie z normą ISO

Korekcja pliku – mechanizm zmiany zawartości plików poligraficznych w taki sposób, żeby była możliwość jego produkcji w procesach poligraficznych zgodnie z wytycznymi iTeczki.

Status zamówienia – etap, na którym aktualnie znajduje się dane zlecenie.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Złożenie zamówienia w systemie internetowym firmy iTeczki jest równoznaczne z zawarciem umowy wykonania produktu pomiędzy Klientem a iTeczki.

iTeczki zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Wszystkie dane będą przetwarzane wyłącznie przez iTeczki w celach poprawnego wykonania zlecenia, kontaktu z Klientem oraz wysyłki zamówionych towarów.

Klient rejestrując się na serwisie iTeczki zgadza się na otrzymywanie korespondencji od iteczki.pl.

Zakup usługi drogą internetową jest zobowiązaniem na zasadzie umowy-zlecenia, gdzie Klient jest Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą jest GrupaKK Kochanowski s.j. NIP 796-10-03-960, 26-600 Radom, ul. 1905 Roku 3a, prowadzący serwis internetowy iteczki.pl

Zlecenia usługi może dokonać każdy, kto ma dostęp do internetu oraz jest osobą pełnoletnią.

Zakup realizowany jest na podstawie formularza zlecenia, którego prawidłowe wypełnienie jest warunkiem niezbędnym do wykonania powierzonego zadania.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacja Regulaminu.

iTeczki nie ponosi odpowiedzialności za błędy, np. w treści materiału. Jeśli zawierają one treści niezgodne z polskim prawem, iTeczki może odmówić przyjęcia zlecenia. Klient wysyłając zlecenie poświadcza, że nie narusza niczyich praw autorskich i ma prawo do korzystania z nich.

Do prawidłowego korzystania z systemu zamówień niezbędne jest zarejestrowanie się w systemie iteczki.pl.

iTeczki zastrzega sobie prawo do nie wykonania zlecenia jeżeli system informatyczny iTeczki w wyniku błędu wyzerował ceny albo wprowadził ceny ujemne lub pomniejszył ceny do kwot odstających od cen rynkowych w wyniku błędu informatycznego powstającego na skutek błędów matematycznych lub błędów wyświetlania. Złożone zamówienia w okresie błędnego działania systemu Iteczki powoduje automatycznie, że zawarta umowa między iTeczki, a Klientem jest nieważna. O fakcie tym iTeczki poinformuje niezwłocznie Klienta pocztą elektroniczną.

iTeczki zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyn. O fakcie odmowy realizacji zamówienia Klient będzie poinformowany drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail. Dodatkowo mogą być podejmowane próby powiadomienia Klienta, o odmowie realizacji zamówienia, innymi środkami komunikacji (np. telefon, poczta).

 

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Złożenie zamówienia jest możliwe po przesłaniu plików spełniających wymogi określone w parametrach produktu.

Przesłany plik zostaje poddany sprawdzeniu pod względem jego prawidłowego przygotowania do prac poligraficznych.

Aby kontynuować zamówienie, klient jest zobowiązany do akceptacji bądź ponownego przesłania pliku prawidłowego,

Klient otrzymuje wynik sprawdzenia pliku w postaci informacji mailem.

Akceptacja pliku oznacza akceptację ceny produktu, do którego przypisany jest plik oraz terminu realizacji podanego w mailu.

Składając zamówienie Klient podaje adres wysyłki.

Aktualny status zamówienia oraz wymiana informacji odbywa się drogą mailową.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

iTeczki wykonuje zlecenie druku na podstawie przesłanego przez klienta pliku. Plik musi być przygotowany zgodnie z parametrami znajdującymi się przy opisach produktów. Klient akceptuje podgląd sprawdzonego pliku i rozpoczęcie zlecenia.

Zamówienie zostanie zrealizowane i przesłane do Klienta w najkrótszym możliwym terminie.

Termin realizacji zlecenia zaczyna biec od momentu zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym iTeczki. Do terminu zakończenia zlecenia należy doliczyć czas niezbędny na dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską ok. 1-2 dni robocze.

Przedmiotem usługi jest wykonanie przez iTeczki produktu i jego wysyłka na adres wskazany przez Klienta.

Przez termin wykonania usługi uważa się nadanie jej firmą kurierską na adres (adresy) podane przez Klienta.

Dane o czasie dostawy podawane przez firmę kurierską są dostępne na stronie firm kurierskich.

iTeczki nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z winy firmy kurierskiej.

Jeżeli wykonanie zlecenia nie jest możliwe w terminie podanym przed akceptacją zamówienia przez Klienta iTeczki niezwłocznie informuje o tym Klienta wskazując nowy termin wykonania umowy. Jeżeli nowy termin realizacji zostanie przekroczony Klient może od umowy odstąpić. W tej sytuacji uiszczona już cena jest zwracana Klientowi, któremu nie przysługują dalej idące roszczenia związane z anulowaniem zlecenia.

Jeżeli pliki w danym zamówieniu zostają przesłane ponownie, czas realizacji tego zamówienia zaczyna biec od początku.

 

CENY I PŁATNOŚCI

Za datę płatności przyjmujemy termin zaksięgowania wpłaty na koncie.

Wszystkie ceny za produkty oraz usługi zostały przedstawione na stronie www.iteczki.pl

iTeczki akceptuje płatności:
a. Przedpłata na konto
b. płatność kartami płatniczymi i przelewami elektronicznymi mechanizmem PayU

Faktura wystawiana jest z datą realizacji zamówienia.

Faktura wysyłana jest w postaci elektronicznej na adres e-mail podany w zamówieniu.

Do przedpłat księgowanych na koncie wystawiane są faktury zaliczkowe.

Zaksięgowanie wpłat za dane zamówienie możliwe jest tylko w przypadku dokonania opłaty za realizację zlecenia zgodnie z danymi zawartymi w przesłanej fakturze proforma. Wpłaty dokonywane na inne dane, w tym w szczególności na inny numer konta niż podany na fakturze proforma, może opóźnić lub uniemożliwić realizację zlecenia.

W procesie zamawiania dostępna jest opcja zakupu faktury w formie papierowej, która stanowi duplikat e-faktury.

 

DOSTAWA

Produkty zamówione w iTeczki mogą być dostarczone tylko przesyłką kurierską.

Nie istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w iTeczki.

Transport na wszystkie zlecenia iTeczki świadczy zewnętrzna firma logistyczna.

Przesyłka zostanie dostarczona na adres podany w zleceniu wykonania usługi.

W przypadku reklamacji, towar Klient dostarcza do iTeczki na własny koszt.

Ewentualne reklamacje dotyczące opóźnień w dostawie towaru oraz uszkodzeń towaru w transporcie należy składać u jej przedstawiciela. Powinny one zostać spisane w obecności kuriera i udokumentowane protokołem.

Każde zamówienie zawiera odrębny koszt przesyłki.

 

JAKOŚĆ PRODUKTU I REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące jakości druku można złożyć do 7 dni roboczych po zrealizowaniu zamówienia. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 2 dni roboczych od uzyskania wszystkich niezbędnych informacji.

Reklamacje dotyczące różnicy pomiędzy ilością dostarczonego towaru a otrzymanego przez klienta muszą zostać zgłoszone drogą mailową w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki.

Reklamacje dotyczące kolorystyki druku będą rozpatrywane tylko po porównaniu z odbitką certyfikowaną dostarczoną przez i na koszt Klienta. Wydruki z drukarek oraz innych wydruków np. proof bez certyfikacji nie będą uwzględnianie.

Błędy w treści zleconego materiału nie podlegają reklamacji.

Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.

Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu. Koszt dostarczenia nakładu do iTeczki ponosi Klient.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient ponosi koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

W przypadku uznania reklamacji reklamowanego nakładu zwrot nie może przekroczyć wartości fakturowanej.

W przypadku uznania reklamacji, iTeczki realizuje nieodpłatnie ponowne zamówienie reklamowanego produktu i ponosi koszty dostarczenia do Klienta.

iTeczki informuje, że mogą wystąpić różnice kolorystyczne w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze oraz wydrukach na ogólnodostępnych urządzeniach drukujących. Różnice takie nie podlegają reklamacji.

Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie mailowej na adres teczki@iteczki.pl w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem.

Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt w całym nakładzie.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zleceniodawca zostanie powiadomiony mailem w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Zleceniobiorcę reklamowanego produktu.

iTeczki nie ponosi odpowiedzialności za utratę (uszkodzenie) powstałe podczas transportu.

Reklamacje dotyczące kolorystyki druku będą rozpatrywane tylko jeżeli odchylenie od pliku wzorcowego będzie większe niż 5% nasycenia barw. Według normy BVG/FOGRA dopuszczalne odchylenia dE (CIELAB ­ przestrzeń barwna z osią największej jasności (L*), osią czerwono-zieloną (a*) i osią żółto-niebieską (b*);) pomiędzy poszczególnymi odbitkami nakładowymi powinny odpowiadać następującym wartościom: cyjan 2,5; magenta 4,0; żółta 3,0. Według tej samej normy dopuszczalne odchylenia pomiędzy barwami (C+M+Y) może wynosić 5% pomiędzy odbitkami nakładowymi.

 

POSTĘPOWANIE Z WŁASNOŚCIĄ KLIENTA

Materiały wysłane do realizacji są archiwizowane w naszej bazie, po czym usuwane w ciągu 48 godzin od daty wykonania zlecenia.

Treść oraz forma materiałów przekazywanych przez Klienta są przez iTeczki traktowane jako poufne. Służą do czynności związanych z realizacją zlecenia i nie są udostępniane osobom trzecim.

 

SPRAWDZANIE I KOREKCJA PLIKÓW

Wszystkie przesyłane do iTeczki pliki są analizowane w celu sprawdzenia czy nadają się do prac poligraficznych.

iTeczki dołoży wszystkich starań, żeby sprawdzenie plików odbyło się jak najszybciej w ramach posiadanej infrastruktury informatycznej.

iTeczki ma prawo w każdej chwili ustalić dowolne kryteria sprawdzenia plików.

iTeczki poinformuje Klienta o wyniku sprawdzenia piku. Jeśli weryfikacja będzie negatywna, Klient zostanie o tym poinformowany mailem.

iTeczki zastrzega sobie prawo do korygowania plików, które nie spełniają wstępnych wymogów technicznych, a korekcja będzie umożliwiała doprowadzenie pliku do wersji nadającej się do druku.

iTeczki będzie korygował pliki zarówno pod względem geometrii, skalowania plików Klienta, jak i kolorystyki, rozdzielczości obiektów, czcionek i ich transformacji i konwersji, które będą technicznie możliwe. Wszystkie te operacje mają na celu doprowadzić plik Klienta do znormalizowanego pliku PDF zgodnego z normą ISO, nadającego się do druku poligraficznego.

iTeczki nie bierze odpowiedzialności za wady plików wynikające z nieprawidłowego przygotowania prac do druku poligraficznego, a w szczególności: nieprawidłowych marginesów i umieszczania znaków i obiektów zbyt blisko linii cięcia, nieprawidłowych spadów, nieprawidłowych składowych kolorów.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje od 04.01.2016

Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem – Ogólnymi warunkami wykonania usług i iTeczki i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W sprawach nie regulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Spory powstałe na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd Powszechny dla miasta Radom.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Poprzez złożenie zamówienia w sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane Klienta zostaną wprowadzone do bazy iTeczki i nie będą udostępniane innym firmom.

Grafiki zawarte w sklepie internetowym przedstawiają przykłady produktów i mogą się różnić od zamówionych.